Tâ perde-i esrâra kadar râh olamaz

Bir tâbiyedir bu kimse âgâh olamaz

Topraktan başka ilticâgâh olamaz

Gûş et bu uzun hikâye kûtâh olamaz

Hayyam

(Yahya Kemal’in Türkçe söyleyişiyle)